Μάρτιος 16, 2014

You are here:

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών ενός σχολείου ξένων γλωσσών είναι: ο καθορισμός διδακτέας ύλης  (syllabus), η μέθοδος(approach, methodology) που ακολουθείται στη διδασκαλία της γλώσσας και ο συνολικός χρόνος(total course time)  που θα χρειαστεί για να φθάσει ο σπουδαστής στα διάφορα επίπεδα γνώσης της γλώσσας, καθώς επίσης και ο τρόπος χρήσης των διάφορων εργαλείων(tools), όπως βιβλία, διαδραστικά μέσα…