Γιώργος Κελεσίδης

Εδώ, στο κορυφαίο κέντρο Αγγλικής γλώσσας …
 • Αρ. άδειας διδ/λίας: 4146/9-9-2011

 

  • University of Michigan Certificate of Proficiency with Honors
  • TEFL/TESOL Methodology – ETC
  • Advanced Certificate in TEFL/TESOL 120 h
  • TEYL(Teaching English to Young Learners) Methodology – ETC
  • ΕFL Methodology Update – ETC